កម្មវិធីមានប្រយោជន៍សំរាប់ទូរស័ព្ទប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ Android

  • PowerDirector: ជាកម្មវិធីមួយសំរាប់ធ្វើការរចនាវីដីអូដែលមានឧបករណ៍ជាច្រើនសំរាប់ធ្វើការកាត់តវីដូក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ក្នុងកំរិតHD។ វាមាន Effect ឡូយៗជាច្រើនសំរាប់ដាក់ក្នុងវីដីអូ។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕

powerdirector

ទាញយក

  • Footej Camera: ជាកម្មវិធី Camera ថ្មីមួយដែលងាយស្រួលប្រើហើយវាមានមុខងារជាច្រើនសំរាប់អោយអ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកនឹងចូលចិត្តវា ពេលដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់វា។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕

footej

ទាញយក

  • Pyrope Browser: ជាកម្មវិធីសំរាប់ទុកបើកវេបសាយមួយដែលមានល្បឿនលឿននិនងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕

pyrope

ទាញយក

  • PIP Camera-Photo Editor Pro: ជាកម្មវិធីកែររូបភាពថ្មីដែលមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើន។ វាមានសុំស្អាតៗ ស្ទាលយ៍សំរាប់ថតរូប Selfie និងឧបករណ៍ជាច្រើនសំរាប់ប្រើប្រាស់។មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕

pip

ទាញយក

  • Tubemate: កម្មវិធីសំរាប់ធ្វើការទាញយកវីដីអូពី Youtube និងវេបសាយផ្សេងៗ។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕

tubemate

ទាញយក

  • MX Player: កម្មវិធីសំរាបមើលវីដីអូ វាអាចមើលវីដីអូបានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕

mxplayer

ទាញយក

  • Likethat Garden: ជា App ពិសេសមួយសំរាប់បង្ហាញឈ្មោះរបស់ផ្កា និងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងផ្កានុះ។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕

likethat

ទាញយក

  • Sound Hound: អ្នកបានលឺចំរៀង English តែមិនដឹងពីចំណងជើងរបស់វាមែនទេ? អស់បារម្មណ៍ទៀតហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះ គ្រាន់តែអោយកម្មវិធីនេះបានលឺចំរៀងនោះវានឹងអាចធ្វើការស្វែងរកចំណងជើងអោយអ្នកបាន។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕

soundhound-1

ទាញយក

  • Shazam: កម្មវិធីនេះក៏ដូចទៅនឹងកម្មវិធី Sound Hound ប៉ុន្តែសំរាប់ចំរៀងជាភាសាចិន។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕

shazam_newbrand_-comimage_1

ទាញយក

  • Degoo: អ្នកត្រូវកំពង់គ្មានទំហំអង់ចងចាំគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ដាក់រូបភាព វិដីអូ និងឯកសារផ្សេងៗមែនទេ? អ្នកអាចសាកល្បងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាន វាផ្ដល់នូវទំហំអង់ចងចាំរហូតដល់ទៅ 100 Gb សំរាប់អោយអ្នករក្សារទុកឯកសារនានាបាន។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមរឺក៏ចង់ធ្វើការទាញយកតាមរយៈពាក្យថាទាញយក៕

degoo-logotype-512

ទាញយក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *